Medezeggenschap

De zorg voor hun kind overdragen aan een ander is voor veel ouders een grote stap. Daarom willen we graag weten hoe u over onze opvang denkt. Zowel ouders als medewerkers hebben bij de SKOS inspraak in het beleid.

Oudercommissie (OC)
Alle kinderdagverblijven en BSO's van de SKOS hebben een oudercommissie. Ook in steeds meer peuterspeelzalen denken ouders mee over het beleid van 'hun' locatie. Bijvoorbeeld over veilig buiten spelen en het kopen van speelgoed. De SKOS moedigt inspraak door ouders aan. U bent onze klant en we horen graag wat u belangrijk vindt in de opvang. Bij uw eigen locatie kunt u zich aanmelden als lid van de oudercommissie.

Centrale Ouder Commissie (COR)
De SKOS heeft ook een Centrale Oudercommissie. Daarin overleggen leden uit de oudercommissies van de locaties met de directeur-bestuurder, onder ander over het pedagogisch beleid en communicatie met ouders. Op de website van BOINK, de belangenvereniging voor ouders, staat meer informatie over oudercommissies in de kinderopvang.

Ondernemingsraad (OR)
Bij de SKOS nemen we ook de mening van medewerkers serieus. Zij vangen immers elke dag de kinderen op. Via de Ondernemingsraad (OR) denken medewerkers mee over ons beleid. Er zitten vertegenwoordigers in van de kinderdagverblijven, BSO's en peuterspeelzalen. Zo kan de OR over alle beleidsterreinen meepraten. De bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De OR heeft advies- en informatierecht over de algemene organisatie van de onderneming en instemmingsrecht over zaken die het personeel direct aangaan, zoals werktijden, arbeidsomstandigheden, verzuimbeleid en scholing. De raad komt elke maand bijeen en vijf keer per jaar praat de OR met de directeur-bestuurder. De leden houden ook de vinger aan de pols in de locaties en reageren op signalen van medewerkers.